Hepatit

Hepatit

Hepatit Nedir?

Hepatit karaciğer hücresi nekrozu ve karaciğerin inflamasyonu ile giden bir tablodur. Hastalığın ortaya çıkış ve ilerleme hızına bağlı olarak akut yada kronik olarak adlandırılır. Sarılık (hepatit) denildiğinde akla ilk gelen viral bulaşıcı sarılıklar olsa da pek çok nedenle karaciğer hasarı olabilmekte ve bu nedenle farklı sarılık tipleri görülebilmektedir.

AKUT HEPATİTLER

Akut hepatit tablosuna sıklıkla virüsler, ilaçlar ve alkol yol açar. Hemodinaminin bozulduğu durumlarda ortaya çıkabilen iskemik hepatit ve otoimmün hepatit de diğer akut hepatit nedenleri arasındadır. Akut hepatite yol açan nedenler arasında en sık karşılaşılan viral hepatitlerdir

İnfeksiyöz Hepatit nedenleri
 • Viral:HAV, HBV, HCV, HDV, HEV HGV, TTV, EBV, CMV, VZV, HSV, Sarı humma, Kızamık, Kızamıkçık, Su çiçeği, HHV-6, Ebola virüs vb
 • Bakteriyel:  Gram negatif sepsis etkenleri, Pnömokok pnömonisi, Bruselloz, Lejyonelloz, Tularemi Tüberküloz,Listeriyoz Bartonelloz, Leptospiroz, Sifiliz, Q ateşi
 • Parazitler: Şistozomiyaz, Fascioliyaz, Visceral larva migrans
 • Mantarlar: Candidiyaz, Histoplazmoz, Coccidioidomikoz

KLİNİK : Akut viral hepatitlerde bulaştan hemen sonra şikayetler ortaya çıkmaz. Etkene bağlı olarak bu süre 2-8 hafta arasında değişir. Bulaş sonrası hastaların çoğunluğun da hastalık asemptomatik (şikayetsiz-sessiz) olarak atlatılır.

Hastalarda şikayetleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Halsizlik
 • İştahsızlık
 • Bulantı ve/veya kusma
 • İdrar renginde koyulaşma
 • Akolik dışkılama
 • Göz aklarında
 • Deride sararma
 • Karın ağrısı
 • Ateş
 • Kaşıntı
 • Kas-eklem ağrısı
 • İshal
 • Kilo kaybı
 • Döküntü

Hastalığın tanısı için serolojik testlerler kullanılır. Çoğu zaman sekelsiz olarak atlatılır. Hepatit B ve Hepatit C virüsü kronikleşebilir. Sıklıkla özgün ilaç tedavisi bulunmayan hepatit tedavisinde destek tedavileri uygulanır.

HAV ve HBV için koruyucu aşılar bulunmakta ve risk gruplarının aşılanması önerilmektedir.

Akut Hepatit ve ozon tedavisi

Akut hepatit karaciğer iltihabı, nekroz ve  fibrozisle seyreder. Antiviral özelliği olsa da daha çok bağışıklık düzenleyici etkisi nedeni ile kullanılır. Karaciğer hasarını azaltır iyileşme sürecini hızlandırır. Kronikleşme riskini azaltır.

 

KRONİK HEPATİTLER

Karaciğerin 6 aydan uzun süren diffüz iltihabi hastalığı kronik hepatit  olarak tanımlanır.Ensık viral nedenlere bağlı olarak gelişsede diğer önemli sebepler şunlardır.

Etyoloji:
Kronik viral hepatit
Otoimmün hepatit
İlaç kullanımına bağlı gelişen kronik hepatit
Alkol kullanımına bağlı gelişen kronik hepatit
Metabolik bozukluklar sonucu gelişen kronik hepatit
Karaciğer yağlanması sonucu gelişen hepatit ( steatohepatit)
Alkol kullanımına bağlı gelişen kronik hepatit
Kriptojenik hepatit

Wilson Hastalığı

Hemakromatozis

Alfa-1 antitripsin eksikliği

Kronik viral hepatit

Hepatit B, D ve C virusları kronik hepatite yol açar.
Akut B hepatit infeksiyonlarının %5’i, akut C hepatit infeksiyonlarının %85’i kronikleşir.

Klinik:
Hastalar çeşitli bulgularla karşımıza gelirken,  sıklıkla transaminaz yüksekliği veya viral göstergelerden birinin (+) olması tesadüfen ortaya çıkar.

Asemptomatik hastalar: Karaciğer hastalığının klinik belirti ve bulguları yoktur. Başka herhangi bir nedenle araştırılırken veya aile öyküsü olanlar  taranırken transaminazlar yüksek çıkar ve/veya viral göstergelerlerden biri veya birkaçı (+) bulunur.

Semptomatik hastalar: İleri evre kronik hepatili hastalarda halsizlik, çabuk yorulma gibi klinik belirtiler olabilir. Hepatomegali ve/veya slenomegali ile birlikte spider, telenjiektazi, palmar eritem gibi bulgular varsa ilerlemiş, sirotik evreye girmiş karaciğer hastalığını düşündürür.

Kronik hepatitli hastalar bazan akut hepatit düşündüren ikter ve çok yüksek ALT düzeyleri ile karşımıza çıkar.  Bu tablo otoimmün hepatitin ortaya çıkış tablosu olabileceği gibi, asemptomatik kronik B hepatiti olan bir hastada kronik B hepatitin alevlenmesi ( spontan reaktivasyon), HDV süperenfeksiyonu veya diğer viruslarla süperenfeksiyon ya da hepatotoksik ilaç kullanımı sonucu olabilir.

Otoimmün hepatit: Özellikle genç kadınlarda sık görülen, yüksek gamma globülin değerleri ve otoantikor varlığı ile tespit edilen  kronik iltihabi karaciğer hastalığıdır. Otoimmün hepatitde Viral göstergeleri (-) olmalıdır.
Alkol tüketimi olmamalı
Kan ürünlerine maruz kalmamalı
Karaciğere toksik ilaç kullanmamalı
Safrayolu hastalığı olmamalıdır.

İlaç kullanımına bağlı kronik hepatitler:
Nitrofurantoin
Metildopa
Diklofenak
İsoniazid
Dantrolen
Asetaminofen
Amiodaron
Tienilik asit (diüretik) kullanımına bağlı anti LKM 2 pozitif bulunabilir.

Wilson hastalığı:  
Nadir rastlanan, otozomal resesif geçen, genç yaşlarda ortaya çıkan, karaciğerde siroz, beyinde bilateral bazal ganglionlarda dejenerasyon ve kornea periferinde yeşil-kahverengi pigmente halka (Kayser-Fleischer halkası) ile karakterize hastalıktır.Artmış miktardaki bakır dokularda depolanarak hepatik ve nörolojik değişiklikler, kornea, böbrek ve diğer organlarda lezyonlar meydana getirebilir.
Karaciğer tutulumu olan hastalar fulminan hepatit, kronik hepatit veya siroz bulguları ile karşımıza çıkar. Nöropsikiatrik komponenti baskın olanlarda ise parkinson benzeri, distonik ve koreik bozukluklar görülür.
Bilier Cu atılımı azalmış, üriner Cu atılımı artmıştır. Serum Cu düzeyleri azalmıştır. Plazmada bakırın transferinden sorumlu olan seruloplazmin serum düzeyleri de azalmıştır. 24 saatlik idrada bakır düzeyleri yüksek bulunur. AST, ALT nin 4 katı daha yüksek olabilir.Karaciğer biyopsilerinde  bakır dağılımı diffüz ve kuru karaciğer dokusunda Cu düzeyi 250  mikrogram/ gram (N: 20-50 mikrogram/ gram) ve üstü ise Wilson hastalığından söz edilir. Tedavide penisilamin kullanılır Cu bağlayıcı bir ajandır ve idrarla atılımını artırır.
Tedavi edilmeyen vakalar progresiv ve fatal seyreder.

Hemakromatozis: Demir metabolizmasının otoimmün resesif geçen bozukluğudur. Fizyopatolojisinde önem taşıyan  3 mekanizma: 1. Genetik (6.kromozomda hasar tespit edilmiş)   2.Alınan demirin barsaklardan emiliminin artması   3. Dokularda biriken demirin oluşturduğu hasar ve fibrozis ( karaciğer, kalp, pankreas ve endokrin bezlerde) dir.
Halsizlik, karın ağrısı, artralji, libido kaybı şikayetleri ile gelen hastada, klinik olarak siroz ve diabet bulguları, ciltte pigmentasyon, anormal karaciğer enzimleri ortaya çıkabilir.

Alfa 1 antitripsin eksikliği: Karaciğeri etkileyen metabolik hastalıklar içinde en sık görülenidir. Otozomal resesif geçer. Kronik hepatit, hepatosplenomegali, siroz, portal hipertansiyon ve HCC gelişebilir. Tedavi için karaciğer transplantasyonu yapılır.

Alkol kullanımına bağlı gelişen hepatit: 80g/gün alkol tüketen kişilerde alkole bağlı karaciğer hastalıkları düşünülmelidir.
Hepatomegali, sarılık, asit, anoreksi, ensefalopati, kilo kaybı, splenomegali gibi bulgular olur. Hastaların %75inde megaloblastik anemi olabilir. AST/ALT sıklıkla 2’den fazladır. GGT yüksektir Histolojik olarak hastalarda steatoz, hepatositlerde balon dejenerasyon, mallory cisimciği, nötrofil infiltrasyonu ve periselüler fibrozis görülür. Tedavide hastanın beslenmesi desteklenir, antioksidanlar, kolşisin, UDCA kullanılabilir. İlerlemiş karaciğer hastalığında transplantasyon önerilir.

Alkol kullanımına bağlı olmayan steatohepatit:
Bazı ilaçlara (Ba tuzları, fosfor gibi metaller, bleomisin, tetrasiklin, azaserin gibi antibiyotikler, amiodaron, estrojen, metotroksat, steroid, warfarin gibi diğer ilaçların kullanımı)
veya konjenital (abetalipoproteinemi, galaktozemi, herediter fruktoz intoleransı, tirozinemi ) ya da kazanılmış (diabetes mellitus, inflamatuvar barsak hastalığı, jejonoileal baypas, obesite protein-enerji malnutrisyonu, total parenteral beslenme, ciddi anemi, serum lipit anomalileri, kaşeksi) metabolik hastalıklara bağlı ortaya çıkar.

TEDAVİ:

Kronik hepatitlerde tedavi altta yatan sebebe bağlı olarak düzenlenir.

Kronik Hepatit ve Ozon Tedavisi:

Kronik hepatit sebebinden bağımsız olarak tedaviye eklenerek kullanılabilir. Hastalar mevcut özgün  tedavileri ve takipleri mutlaka devam etmelidir. Ozon tedavisi eklenen kronik hepatitli hastalarda başarı şansı artmaktadır.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir